ACHTERGRONDINFORMATIE

Privacybeleid

Rechtop Rechtuit is een pijler van Conny Deneweth BV.

Het privacybeleid van Conny Deneweth BV geldt voor alle diensten die Rechtop Rechtuit aanbiedt.Ons privacybeleid1. Inleiding

Om onze dienstlening te kunnen aanbieden, zijn wij genoodzaakt enkele van jouw persoonsgegevens te verwerken. Wij engageren ons om deze verwerking uit te voeren in overeenstemming met alle relevante en toepasselijke privacyregelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacyverklaring vind je bijkomende toelichting over de verwerking van deze gegevens.


2. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Conny Deneweth is als bestuurders van Conny Deneweth bv (maatschappelijke zetel te Klaverdries 9/B, 9031 Gent (Drongen) – ondernemingsnummer BE 0762 771 079) verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens.

Voor alle vragen met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, kan je steeds terecht op het volgende e-mailadres: conny@rechtoprechtuit.be


3. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Wij houden voor de duur van het gevolgde traject of programma volgende persoonsgegevens bij:

  • Voor- en achternaam
  • (Bedrijf)
  • E-mail
  • Adres
  • Telefoon
  • Traject / programma / opleiding
  • Jouw vraag aan ons
  • Contactkanaal


4. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens.


4.1 Algemeen

Wij verwerken deze persoonsgegevens op basis van onze samenwerking, om te kunnen voldoen aan de wettelijke verplichtingen en ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen. Zonder de verwerking van deze gegevens is een beroep op onze dienstverlening niet mogelijk.


4.2 Cookies

Onze website gebruikt cookies en gelijkaardige technologieën om jouw gebruiksvoorkeuren te onderscheiden van die van andere gebruikers. Dit helpt ons om jou een betere gebruikerservaring te bieden wanneer je onze website bezoekt en laat ons tevens toe om de website te optimaliseren.

Je geeft ons toestemming tot het gebruik van deze cookies.

Jouw webbrowser laat je evenwel toe om op elk ogenblik je cookie-instellingen te wijzigen, cookies te blokkeren en/of aanwezige cookies te verwijderen. Deze instellingen zijn doorgaans terug te vinden in het menu ‘Opties’ of ‘Voorkeuren’ van je webbrowser.


5. Ontvanger van gegevens

De opmaak van onze website gebeurt volledig in eigen beheer van Conny Deneweth bv. We doen hiervoor geen beroep op externe ICT-consultants of externe diensten. Dit betekent dat we jouw persoonsgegevens niet meedelen of overdragen aan derden, derde landen of internationale organisaties.

Tenslotte kunnen wij deze persoonsgegevens mededelen op vraag van elke wettelijk bevoegde overheid, of zelfs op eigen initiatief, indien wij te goeder trouw van oordeel zijn dat het doorgeven van die persoonsgegevens nodig is om aan relevante en toepasselijke regelgeving te voldoen, of om onze rechten en/of die van onze klanten te verdedigen of te beschermen.


6. Bewaringstermijn en veiligheidsmaatregelen

Wij bewaren je persoonsgegevens alleen voor de duur van het gevolgde programma op lokale computers. We nemen voor de (tijdelijke) bewaring en de veiligheid gepaste procedures.


7. Rechten van toegang, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en betreffende kennisgeving veiligheidsgebreken

Je beschikt onder bepaalde voorwaarden over een recht van inzage, rectificatie, vergetelheid, gegevensoverdraagbaarheid, bezwaar, niet-profilering en kennisgeving van datalekken onder toepassing van de voorwaarden en modaliteiten bepaald in de relevante en toepassing regelgeving, met inbegrip van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Voor de toepassing van deze rechten kan je steeds contact met ons opnemen via het hoger vermelde e-mailadres.


8. Klachten

Heb je klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door Conny Deneweth bv, dan kan je een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel
Tel: +32 (0)2 274 48 00
Fax: +32 (0)2 274 48 35
E-mail: commission@privacycommission.be 
URL: https://www.privacycommission.be 


9. Wijzigingen

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast in functie van gewijzigde regelgeving. Wij adviseren je dan ook steeds om de meest recente versie op onze website te raadplegen.

unsplash